Uzmanlık Konuları

 • Çevre Düzeni Planları, 
 • Nazım ve Uygulama İmar Planları,
 • Bütünleşik Kıyı Alanı Planları, 
 • Arkeolojik, Kentsel, Doğal ve Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planları, 
 • Uzun Devreli Gelişim Planları,
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri, 
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri, 
 • Turizm Gelişme Planları,
 • Sanayi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Planları,
 • Toplu Konut Alanı Planları, 
 • Mevzi ve İlave İmar Planları, 
 • Üniversite Kampüsleri İmar Planları,
 • Danışmanlık Hizmetleri (İmar, Doğal Çevre Projeleri, Altyapı Projelendirme), 
 • Mimari Projeler 
 • Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Araştırmalar olarak tanımlanmaktadır.

İlgili Uzmanlık Dalları İle İşbirliği Yapılarak Verilen Hizmetler;

 • Hâlihazır Harita Yapımı,
 • İmar Planı Uygulaması,
 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi,
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,
 • Mimarlık ve Mühendislik Projeleri,
 • Kentsel Altyapı, Yol, Kanalizasyon, İçmesuyu, Enerji Projeleri, 
 • Röleve, Restitüsyon ve Restorasyondur.